Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5121 Основи на персонологија 8
5122 Вештини за работа со клиенти 8
5123 Аналитичка / Комплексна психотерапија 8
Изборен предмет 6
5124 Методи и техники за советување во психотерапија 0
5125 Когнитивна бихевиорална терапија 0
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
Изборен предмет 6
5126 Историја на психологијата 0
5127 Квантитативни методи на истражување 0
Изборен предмет 6
7008 Западна цивилизација 0
Магистерски труд 18
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi