SENATO


Üniversite Senatosu, üniversite birimlerinden temsilciler, ortak üyeler ve Üniversite Öğrenci meclisinden oluşan bir yönetim organı ve etkin bir icra organdır.

Senato üyeleri, dekanlık kurlu yada enstitü kurulu tarafından gizli oy ile seçilirler. Üniversite senato üyeleri, üç yıllık süre için seçilirler.

Rektör ve rektör yardımcıları, karar alma süreçlerine katılma ve senato başkanlarına seçilme hakkı olmaksızın pozisyonları itibariyle Senato üyeleridir.

Senato üyelerinin görev süresi, bir seçim hakkı daha olmak üzere üç yıldır. Öğrenci temsilcilerinin görev süresi yeniden seçilme hakkı olmaksızın bir yıldır. Art arda üç mazeretsiz devamsızlık durumunda, Senato Başkanı tarafından seçilen bir Senato üyesinin görevden alınması için bir prosedür başlatılabilir. Görevden alınma, Senato tarafından oy çokluğu ile kararlaştırılır. Senato'nun seçilen üyesinin görevden alınması durumunda, Senato'nun yeni bir üyesinin önerisi için öğretim-bilim konseyine bildirilir. Senatonun toplanması ve çalışması Senato İçtüzüğü ile daha ayrıntılı olarak düzenlenir.

Üniversite Senatosunun Yetkileri

Üniversite Senatosu:

1. Üniversitenin tüzüğünü kabul eder ve fakülte tüzüklerinin onaylar,

2. Öğretim, bilimsel, sanatsal ve son derece profesyonel (uygulamalı) faaliyete karar verir,

3. Yükseköğretim faaliyeti yürüten bünyesindeki fakülte ve bilimsel enstitülerin eğitim programlarını kanuna uygunlunu onaylar,

4. İç teşkilat birimlerinin, teşkilatların ve şirketlerin kurulmasına ve feshine karar verir,

5. Statü değişikliklerinin  kanuna uygunluğunu onaylar,

6. Üniversitenin eğitim birimlerinin faaliyetlerinin  sona erdirilmesi veya dönüştürülmesine ilişkin görüş bildirir,

7. Üniversitenin gelişimi ve çalışması için yıllık ve üç yıllık programı oluşturur,

8. Yükseköğretim faaliyeti için görüş bildririr, önerilerde bulunur ve birimlerin geliştirilmesi için yıllık program hakkında görüş bildirir,

9. Üniversitenin çalışmaları hakkında Rektör tarafından sunulan yıllık raporu kabul eder,

10. Üniversitenin kalkınma/ yatırım programı onaylar,

11. Üniversite seçim komisyonunu seçer,

12. Dekanın, veya enstitü müdürünün görev süresinin dondurulmasına yönelik alınan kurul tavsiyesini dikkate alarak son  karar verir,

13. Dekan, veya enstitü müdürünün seçimini onaylar,

14. Fahri bilim doktoru unvanı (doctor honoris causa), üniversitenin fahri profesör (professor honoris causa) unvanının verilmesine karar verir;

15. Akademik ünvanların belirlenmesi uygulanması  ve yürürlüğe girmesine ilişkin seçme ve seçilme koşulları ve usulü  hakkında yönetmelik kabul eder,

16. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora proğramlarının  eğitim ve öğretim yönetmeliğini onaylar,

17. Üniversitenin programları arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik onaylar,

18. Yükseköğrenimini başarı ile tamalayanlar için diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesi ve verilen diplomanın geri alınmasına ilişkin şartlar ve prosedür hakkında yönetmeliği onaylar,

19. Üniversitenin birimlerinin karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren mesleki-yönetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusunda yönetmelik getirir,

20. Yayıncılık faaliyetinin düzenlenmesi yönetmelik onaylar ve yayın faaliyetine karar verir,

21. Uluslararası işbirliği için bir program benimser,

22. Rektörün teklifi üzerine Üniversite Genel Sekreterini seçer ve görevden alır,

23. Üniversitenin öz değerlendirme komisyonunu kurar ve üyelerini seçer,

24. Senatonun çalışma kurallarını kabul eder,

25. Öğrenci ve çalışanların standartlarının yükseltilmesi ve korunmasına yönelik tedbirler alır,

26. Senato Başkanını seçer,

27. Üniversitenin kariyer merkezinin çalışmalarını düzenleyen içtüzüğü kabul eder,

28. Kanuna göre bir rektör vekili seçer,

29. Gerektiğinde, üniversite hocalarından “usulsüzlük” raporu almaya yetkili kişiyi seçer,

30. Ulusal Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öz değerlendirme ve dış değerlendirme standartları ve prosedürüne ilişkin yönerge uyarınca üniversitenin ve akademik birimlerinin öz değerlendirme ve kalite güvencesi ve değerlendirmesine ilişkin Kılavuzları kabul eder,

31. Üniversite Öğrenci Meclisinin teklifi üzerine bir öğrenci ombudsmanı seçer,

32. Engellilerin yükseköğretime erişimini sağlamak için teknoloji ve/veya öğretimin yapıldığı alana uyum sağlamaya yönelik bir program benimser ve

33. Kanun ve üniversite tüzüğü ile belirlenen diğer faaliyetleri yürütür.

Senato Başkanı

Senato çalışmalarına Senato Başkanı başkanlık eder. Senato Başkanı, senatörler arasından bir yıl için gizli oyla ve bir kez daha seçilme hakkına sahip toplamda 2 yıl için gizli oy ile  seçilir. Senato Başkanının seçimi, oturumlarda Senato üye tam sayısının en az 2/3'ünün hazır bulunması ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile kararlaştırılabilir. Senato'nun her üyesi, Senato Başkanı'nı aday gösterme hakkına sahiptir. İlk turda başkan seçilmezse, oylama tekrarlanır, böylece sonraki her turda en az oyu alan kişi elenir. Hiç kimse gerekli oy çoğunluğunu alamazsa, başka bir kişi, yani başka kişiler önerilerek  işlem tekrarlanır.

Senato Başkanı, Senato oturumlarını  davet eder. Senato Başkanı, Senato üyelerinin en az beşte birinin veya Rektörün talebi üzerine Senatoyu toplantıya çağırmak zorundadır.

Senato Başkanının görevi, Senato çalışmalarının kanuna ve kanuni niteliğine uyulmaması halinde, seçildiği sürenin bitiminden önce sona erer. Görev süresinin sona ermeden görevden alınma işlemi, seçilmesine ilişkin usul ve esaslara göre Senato tarafından karar verilir.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi