Визија

Визијата на нашиот универзитет е да стане конкурентен универзитет со светските универзитети како симбол на пријателство и солидарност на локално и меѓунардоно ниво  кој изведува образовни и истражувачки активности по меѓународни стандарди со научно - истражувачка и современа инфраструктура.АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi