Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5001 Основи на Психолошко Советување 8
5002 Когнитивни Процеси 8
5003 Вовед во Психологија 8
6001 Англиски јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5004 Неурофизиолошка Психологија 6
5005 Дескриптивна Статистика 6
5006 Емоции и Мотивација 6
Изборен предмет 6