Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5001 Основи на Психолошко Советување 8
5002 Когнитивни Процеси 8
5003 Вовед во Психологија 8
6001 Англиски јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5004 Неурофизиолошка Психологија 6
5005 Дескриптивна Статистика 6
5006 Емоции и Мотивација 6
Изборен предмет 6
5007 Трансформација на Конфликти -
5008 Креативност -
6002 Англиски јазик II 6
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5009 Психологија на Детството и на Адолесенцијата 6
5010 Инференцијална Статистика 6
5011 Психолошко Тестиранње 6
Изборен предмет 6
5012 Интелигеција -
5013 Психологија на Семејство -
Изборен предмет 6
5014 Родот и Насилство -
5015 Вовед во Антрополошка Култура -
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5016 Психологија на Возрасните и на Стареењето 6
5017 Психологија на Личноста 6
5018 Психологија на Лица со Посебни Потреби 6
Изборен предмет 6
5019 Надареност -
5020 Емоции и Когниција -
Изборен предмет 6
5021 Компјутерска Обработка на Податоци -
5022 Психолошки Етички Процеси -
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5023 Еволуциска психологија 6
5024 Теории на личност 6
5025 Вовед во Eмпириски Истражувања 6
Изборен предмет 6
5026 Изработка на Психошки тестови -
5027 Училишна Интеракција -
6003 Етика 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5028 Општа Психопатологија 8
5029 Социјална Психологија 8
5030 Квантитавни Методи на Истражување 8
Изборен предмет 6
5031 Психологија на Личен Развој -
5032 Просоцијално Однесување -
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
5033 Клиничка Психологија 6
5034 Психолошко Советување и Усмерување 6
5035 Педагошка Психологија 6
Изборен предмет 6
5036 Психологија на Маркетингот -
5037 Позитивна Психологија -
Изборен предмет 6
5038 Разрешување на Конфликти -
5039 Морален Развој -
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
Изборен предмет 6
5040 Детска и Младинска Психопатологија -
5042 Психолошко Советување и Психотерапија -
Изборен предмет 6
5043 Оценување, Тестирање и Примена -
5044 Методика на Наставата по Психологија -
6004 Информатика 6
5041 Практична Настава 4
5045 Дипломска Работа 8
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi