Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7001 Вовед во психологија 6
7002 Психологија на перцепција 6
7003 Македонски Јазик I 6
Изборни предмети 6
7004 Физиолошка психологија -
7005 Историја на психологија -
6001 Англиски Јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7006 Сознајни процеси 6
7007 Емоции и Мотивација 6
7008 Македонски Јазик II 6
Изборни предмети 4
7009 Дескриптивна статистика -
7010 Примената социјална психологија -
6002 Англиски Јазик II 6
7011 Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7012 Психологија на детството и на адолесценцијата 6
7013 Инференцијална статистика 6
7014 Стручно Англиски Јазик I 6
Изборни предмети 6
7015 Психолошко Тестирање -
7016 Теории на психотерапија -
Изборен предмет од факултетска листа 6
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7017 Психолигија на возрасните и на стареењето 6
7018 Трансформација на конфликти 6
7019 Стручно Англиски Јазик II 6
Изборни предмети 6
7020 Психолигија на лица со посебни потреби -
7021 Политичка психологија -
7022 Практична настава -
Изборен предмет од факултетска листа 6
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7023 Компјутерска Обработка на податоци 6
7030 Изработка на Психолошки тестови 0
7031 Психологија на уметноста 0
7024 Вовед во емпириски истражувања 6
7025 Личност и теории на личноста 6
Изборни предмети 6
7026 Емоции и когниција 0
7027 Судска псикологија 0
7028 Интелигенција 0
Изборни предмети 6
7029 Креативност и надареност 0
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7032 Социјална психологија 6
7039 Практична настава 2
7033 Квантитативни методи на истражување 6
7034 Општа психопатологија 6
Изборни предмети 5
7035 Психологија на личен развој 0
7036 Социјална перцепција и интеракција 0
Изборни предмети 5
7037 Развојна психопатологија 0
7038 Просоцијално однесување 0
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7040 Клиничка психологија 6
7041 Педагошка психологија 6
7042 Психологија на организацијата 6
Изборни предмети 6
7043 Психологија на стрес -
7044 Позитивна психологија -
Изборни предмети 6
7045 Разрешување конфликти -
7046 Психологија на маркетингот -
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
7047 Психологија на трудот 6
7054 Дипломски Труд 6
7048 Психолошко советување и психотерапија 6
Изборни предмети 5
7049 Методика на наставата по психологија -
7050 Психологија на менаџментот -
Изборни предмети 5
7051 Детска и младинска психопатологија -
7052 Кариера и организација -
7053 Практична настава 2
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi