Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
3121 Исталации во архитектурата 8
3122 Урбанистичко Планирање 1 8
3123 Архитектонска работилница 8
Изборен предмет 6