Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2121 Менаџмент 8
2122 Стратегиски менаџмент 8
2123 Менаџмент на човечки ресурси 8
Изборни предмети 6