Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4121 Нумерички методи 8
4122 Проектирање на бази на податоци 8
4123 Дизајн на програмските јазици 8
Изборни предмети 6
4124 Математичко програмирање и оптимизација -
4125 Развој на мултимедиски системи -
4126 Биоинформатика -
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
Изборни предмети 6
4128 Развој на софтвери -
4127 Методологија на научната работа -
Изборен предмет од универзитетска листа 6
Магистерски труд 18
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi