Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4121 Нумерички методи 8
4122 Проектирање на бази на податоци 8
4123 Дизајн на програмските јазици 8
Изборни предмети 6