Мисија

Мисијата на Унивезитетот се состои во генерирање на знаење и наука како и создавање и негување на различните културни вредности во ова наше мултикултурно општество.

Во овој склоп, основната мисија на Универзитетот претставува квалитетно образование и научна дејност преку меѓународни наставни програми кои ќе допринесуваат кон создавање на образовни  млади кадри кои имаат слободна и научна моќ на размислување, современи знаења и вештини, општествена одговорност и кои ги почитуваат човековите права, толерантни, лојални на меѓународните и моралните вредности,  истражуваат, лојални на демократските и секуларните државни принципи, квалификувани и компетентни стручњаци спремни да конкурираат на национално и меѓународно ниво  и ќе ја обликуваат иднината и ќе го зголемат бројот на научни, уметнички и културни активности.

Универзитетот преставува  мост за развивање пријателство,  помеѓу културите и знаењата со цел воспоставување на високи академски стандарди во наставно-научната, истражувачката и издавачката дејност. Со имплементирани европски и меѓународни стандарди, меѓународни наставни програми, меѓународен кадар,  Универзитет ќе придонесе  со адекватно валоризирана улога и позиција во развивањето на  општеството.АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi