Додипломски студии 2021


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
LAW-1001 Вовед во Право 6
LAW–1002 Социологија на Право 7
MKD- 1003 Македонски Јазик 1 6
LAW-1004 Историја на Право 6
Изборни предмети 5
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
LAW-1005 Уставно Право 7
LAW-1006 Граѓанско право – I 7
MKD-1007 Македонски Јазик 2 6
Изборни предмети 5