Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2001 Основи на Eкономијата 8
2002 Основи на Сметководството 8
2003 Математика за Економисти 8
6001 Англиски Јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2004 Статистика за Бизнис и Економија 6
2005 Економика на Претпријатие 6
2006 Mонетарна Економија 6
Изборни предмети 6
2007 Маркетинг Истражување -
2008 Проектен Менаџмент -
6002 Англиски Јазик II 6
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2009 Mикроекономија 6
2010 Политика на Социјален Развој 6
2011 Maкроекономија 6
Изборни предмети 6
2012 Економија на Работната Сила -
2013 Основи на Дигиталната Економија -
Изборни предмети 6
2014 Финансиски Менаџмент -
2015 Надворешна Трговија -
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2016 Применета Економија 6
2017 Управување со Системи 6
2018 Банкарски Менаџмент 6
Изборни предмети 6
2019 Државно Сметководство и Сметководство на Непрофитни Организации -
2020 Трговско Право -
Изборни предмети 6
2021 Општествено Богатство и Национални Сметки -
2022 Индустриска Политика -
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2023 Регионална Економија 6
2024 Економски Развој 6
2025 Економија на Инвестиции 6
Изборни предмети 6
2026 Единствен Пазар на ЕУ -
2027 Маркетинг Политика на Цени -
6003 Етика 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2028 Развој на Економската Мисла 8
2029 Економско Планирање 8
2030 Лични Финансии 8
Изборни предмети 6
2031 Менаџмент на Промени -
2032 Статистичка Контрола на Квалитет -
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2033 Економија на Јавниот Сектор 6
2034 Економетрија 6
2035 Меѓународен Маркетинг 6
Изборни предмети 6
2036 Директен Маркетинг -
2037 Корпоративно Финансиско Известување -
Изборни предмети 6
2038 Меѓународни Трговски Трансакции -
2039 Сметководство на Јавен Сектор -
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2040 Практична Настава 4
2041 Дипломска Работа 8
Изборни предмети 6
2042 Државна Регулација -
2043 Економски Системи и Глобализација -
Изборни предмети 6
2044 Фискален и Монетарен Систем на ЕУ -
2045 Ревизија -
6004 Информатика 6
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi