Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2001 Основи на Eкономијата 8
2002 Основи на Сметководството 8
2003 Математика за Економисти 8
6001 Англиски Јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
2004 Статистика за Бизнис и Економија 6
2005 Економика на Претпријатие 6
2006 Mонетарна Економија 6
Изборни предмети 6