Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-1001 Структурно програмирање 7
CEN-1002 Калкулус 1 7
MKD-1003 Македонски Јазик 1 6
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
CEN-1004 Дизајн на дигитални кола 0
CEN-1005 Интернет технологии 0
ENG-1011 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Спорт и Рекреација 0
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-1006 Објектно-ориентирано програмирање 6
MKD-1007 Македонски Јазик 2 6
CEN-1008 Калкулус 2 6
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
CEN-1009 Основи на веб дизајн 0
CEN-1010 Компјутерски архитектури 0
ENG-1012 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-2001 Алгоритми и податочни Структури 7
CEN-2002 Дискретна математика 7
CEN-2003 Веројатност и статистика 6
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
CEN-2004 Компјутерски мрежи 0
CEN-2005 Основи на комуникациски системи 0
PEN- 2011 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-2006 Визуелно програмирање 6
CEN-2007 Оперативни системи 6
CEN-2008 Софтверско инженерство 6
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
CEN-2009 Електрични кола 0
CEN-2010 Вовед во случајни процеси 0
PEN- 2012 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-3001 Бази на податоци 6
CEN-3002 Криптографија 6
CEN-3003 Компјутерска графика 6
CEN-3004 Веб програмирање 6
CEN-3005 Линеарна алгебра и примени 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-3006 Мултимедиски системи 6
Практична настава 2
CEN-3007 Податочно рударство 6
CEN-3008 Вградливи микропроцесорски системи 6
CEN-3009 Паралелно програмирање 5
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
ETK-2011 Деловна Етика 0
CEN-3010 Социјални мрежи и медиуми 0
CEN-3011 Мрежна безбедност 0
CEN-3012 Сајбер безбедност 0
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-4001 Право на информатичка технологија 6
Практична настава- интердисциплинарен проект 2
CEN-4002 Дистрибуирани системи 6
CEN-4003 Софтвер за вградливи системи 6
CEN-4004 Операциони истажувања 5
Изборен наставен предмет од факултетска листа 5
PSO-4005 Организациска Психологија 0
CEN-4006 Напредни бази на податоци 0
CEN-4007 Машинско учење 0
CEN-4008 Процесирање на Сигналите 0
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CEN-4009 Управување со ИКТ Проекти 6
CEN-4010 Компјутерска анимација 6
CEN-4011 Мобилни апликации 6
CEN-4012 Управување со информациски системи 6
CEN-4013 Дипломска работа 6
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi